Dárkové poukazy

Léčivý zdroj

Léčebné zdroje v Lázních Bohdaneč

Slatina

Ložisko Libišany

Prozkoumaná část ložiska se nachází v katastru obce Libišany asi 7 km JZ od Hradce Králové a asi 15 km SV od Lázní Bohdaneč. Celková výměra ložiska je 42,432 ha. Nadmořská výška lokality je 226 až 227 m.

Jde o staré řečiště Labe, vyhloubené v opukách, tvořících přes 300 m mocné souvrství, uložené na pískovcích s napjatou vodou. Slatina v něm tvoří až 250 cm mocnou povrchovou výplň, uloženou na 20 až 80 cm mocné vrstvě jílů, místy písčitých a uložených na terasových náplavách písků a štěrků.

Hydrologické a klimatické poměry na lokalitě

Počátkem tvorby slatiny nebyla hladina podzemní vody stejně vysoko jako dnes. Podle vrstevnic podloží ložiska, které i jako odstavené řečiště bylo odtoké, byla hladina většinou nízká a kolísala. Stoupala současně až se vznikajícími vrstvami slatiny.

Slatiniště je nyní napájeno podzemní a dešťovou vodou. Roční průměr srážek v Lázních Bohdaneč je 680 mm a průměrná roční teplota 8,8 °C. Kontrola hladiny podzemní vody je pravidelně prováděna měřením pomocí monitorovacího vrtu, umístěného v jižní části lokality. Výška hladiny podzemní vody v místě vrtu se pohybuje přibližně na 80 – 125 cm od zhlaví vrtu, tzn. 6 – 51 cm pod okolním terénem.

Mocnosti a vhodnost použití peloidu pro balneoterapii

Peloid ložiska Libišany lze zařadit mezi rašeliny slatinné zemité prosté až jako  rašelinné zeminy.

Ložisko Rozkoš

Ložisko Rozkoš se nachází v katastru obce Lázně Bohdaneč, podél státní silnice Lázně Bohdaneč – Hradec Králové. Výměra ložiska do nulové hranice peloidu je 23,742 ha. Nadmořská výška lokality je 217 – 220 m. Vznik a vývoj těchto slatin byl v úzkém vztahu k utváření se toku Labe.

Rozsáhlý křídový útvar svým měkkým podkladem umožnil labskému toku vytvoření širokého údolního dna, jehož spád byl velmi nepatrný. Po zanešení původního toku si tato řeka nacházela vždy nové řečiště.Vlastní ložisko patří k mírně zvlněným polabským rovinám, které byly přetvořeny labskými nánosy. V místech s menším vodním spádem vznikly po ustoupení labského toku a Opatovického potoka nynější labské terasy čistého říčního písku.

V dalším období, patrně změnou klimatu, se změnily vodní poměry a na vrstvy středně zrnitého písku byly nanášeny částice jemnější, složené z hlinitých a jílovitých substancí. Toto prostředí bylo velmi vhodné pro vzrůst a vývoj mokřadní vegetace. Zbytky této odumřelé vegetace vytvořily rašelinové vrstvy, které dnes nalézáme pod většími či menšími vrstvami překryvů a přeplavů.

Slatina netvoří ucelené ložisko, táhne se pruhovitě a ze základního prostoru vybíhají nepravidelné výběžky, které vznikly patrně zarůstáním bývalých toků a tůní.

Hydrologické a klimatické poměry na lokalitě

V minulosti bylo vybudováno v okolí Bohdanče rybniční hospodářství. Byl zde vybudovánOpatovický kanál, který využívá spádových rozdílů labského toku a napájí celou soustavu rybníků. V oblasti ložiska jsou tímto kanálem ovlivněny hydrologické poměry. Délka tohoto kanálu je 34 km, síť sběrných strouh přibližně 50 km.

Tyto strouhy vykonávají vlastní funkci zavodňování a napájení rybníků nebo odvodňování mokřin. S ložiskem Rozkoš II. přímo sousedí plocha, kde je provedena drenáž, která je svedena přes ložisko do toku Rajská struha. Koryto sběrného kanálu není zabezpečeno proti průsakům.

V současné době bude proveden průzkum možného vlivu a podmínek pro možné využití tohoto odvodněného území, s průzkumem vlivu zemědělské činnosti na ložisko, prováděné na tomto území v minulosti.

Celá oblast okolí ložiska peloidu je vyplněna prostupnými sedimenty. To zabezpečuje bohaté zásobování podzemními vodami přitékajícími hlavně ze severovýchodu. Hladina podzemní vody v prostoru ložiska je přibližně 20 –50 cm pod povrchem. Toto je pravidelně kontrolováno měřením pomocí monitorovacích vrtů, umístěných na lokalitě Rozkoš I a II.

Atmosférické srážky jsou během celého roku pravidelně rozloženy s červencovým maximem a únorovým minimem v průměru 680 mm za rok. Průměrná teplota je přibližně 9°C za rok.

Mocnosti a vhodnost použití peloidu pro balneoterapii

Peloid lze převážně zařadit mezi rašeliny slatinné zemité až slatinné zeminy. Na ložisku se také vyskytuje oblast s až 1,1 mocnou vrstvou čisté slatiny. Jedná se o rašelinu rákosovou a ostřicovou s příměsí dřeva.

Minerální prameny

Vrt HV - Panenka

V letech 1913 – 1914 byl vyhlouben v areálu lázní 347,5 m hluboký vrt, ukončený patrně ještě v mořském cenomanu. Nedosáhl tedy podložních hornin. Vrtem byl v hloubce 330 – 347,5 m zjištěn hlavní přítok mineralizované vody, teplé 21 °C, při čemž počáteční tlak podzemní vody při ústí vrtu byl 3 atm s volným přetokem kolem 5 l/s. Později po 35 letech využívání klesl tlak na 2,2 atm a přetok ve výši 1 m nad terénem byla 1,25 l/s. Vrt byl pojmenován Panenka.

Podle rozborů z r. 1964 měla voda celkovou mineralizaci 1312 mg/l, teplotu v rozmezí 20,5 – 21 °C, typ vody byl Na – HCO3. V letech 1928 a 1942 byla silně korodovaná výstroj vrtu měněna. V důsledku poklesu vydatnosti přetoku vrtu a zvyšující se celkové mineralizace bylo přistoupeno k vyhloubení nového vrtu, který by pokryl spotřebu vody v lázních.

Vrt HV - 1 Nová Panenka

Nový vrt HV – 1 Nová Panenka byl vyhlouben v letech 1967 – 1968. Vrt prošel celou mocností křídových sedimentů a byl ukončen v podloží cenomanu v hloubce 388 m. Napjatá voda byla navrtána v hloubce 337,7 m, po dosažení propustných pískovců mořského cenomanu. S prohlubováním vrtu se vydatnost volného přetoku zvyšovala až na 1 l/s. Současně však klesal přetok na původním vrtu Panenka z 1,25 l/s na 0,83 l/s.

Po vystrojení vrtu byl změřen výtlak podzemní vody cenomanu. Po 6 dnech se hladina ustálila ve výšce 6,1m nad terénem.

Podle chemických analýz odebraných vzorků vody bylo zjištěno, že se jedná o vodu, která náleží ryzímu typu Na – HCO3 s celkovou mineralizací v rozmezí 650 –750 mg/l s obsahem volného CO2 55 – 75 mg/l a teplotou 21°C, jež nepatrně překračuje meznou hranici pro kriteria teplic. Zvýšené obsahy iontů Na a HCO3 lze vysvětlit stykem s alkalickými vyvřelinami na bázi křídy.

V současné době se celková mineralizace pohybuje v rozmezí 1060 až 1160 mg/l při obsahu volného CO2 kolem 90 mg/l, pH 7,1 – 7,3 což představuje slabě alkalickou reakci. Tvrdost vody je 2,35 °N tedy voda velmi měkká.
Teplota vody je v rozmezí 20,5 – 21°C. Chemický typ vody Na – HCO3 se zvýšeným obsahem floridů (5,5 mg/l).

Geologický profil území

Na podloží ordovických hornin je cenoman. Ten je zastoupen mořským cenomanem a sladkovodním cenomanem. Mořský cenoman je tvořen prachovci, jemnozrnnými pískovci, jílovitými pískovci s vložkami jílovců. Sladkovodní cenoman je tvořen prachovci, jílovci a pískovci. V nadloží cenomanských hornin je vivinuto souvrství turonu až po jeho nejsvrchnější partie.

Turonské sedimenty jsou tvořeny nepropustnými slínovci a jílovci. Celý komplex svrchnokřídých sedimentů je porušen tektonikou, která tak vytváří řadu různě velkých ker o nestejné výšce skoku.

Hydrogeologie území

Lázně Bohdaneč jsou založeny na hluboce zaklesnuté kře, kde výška skoku je cca 50 m. Zdá se, že výstup a tvorba proplyněných vod v tomto regionu je vázána na zlomový systém SZ – JV směru.

Všechny ověřené vrty s vysokou mineralizací a obsahem CO2 se nachází v blízkosti těchto zlomů ( Sezemice – mineralizace 6840 mg/l, CO2 1780 mg/l, Sopřeč 5380 mg/l a 880 mg/l,Oktaviánov 6050 mg/l a 1500 mg/l CO2).
Lázně Bohdaneč a vrt HV – 1 Nová Panenka jsou situovány do středu bohdanečské hluboce zakleslé kry, poměrně daleko od výstupových cest. Křídové sedimenty jsou v zájmovém prostoru kryty převážně labskými náplavy – písky, štěrkopísky. Dále jsou zde v menší míře zastoupeny váté písky a spraše.

Cenomanské horniny, ve kterých může vznikat souvislé zvodnění, neumožňují vzhledem ke své malé propustnosti výrazný pohyb podzemních vod. V důsledku relativně pomalého pohybu vody dochází k postupnému zvyšování mineralizace a zároveň i ke zvyšování teploty.

Cenoman je tu dotován přítokem ve směru úklonů křídových souvrství, hlavně z jihozápadního okraje pánve. Kromě toho je velikost přítoků omezena tektonickými liniemi s různým stupněm propustnosti, které pohyb vody ztěžují, případně až zamezují.

Zvýšená mineralizace podzemních vod je závislá v této části pánve na příronu CO2. Šíření CO2 a vlastní oběh podzemní vody v cenomanském souvrsví je značně ztíženo poměrně vysokým podílem jílovité frakce. Charakter minerální vody v prostoru Lázní Bohdaneč je ryzí alkalická kyselka. Podzemní voda má zde mírně zvýšenou teplotu v závislosti na geotermickém stupni a možnosti komunikace s postvulkanickými centry v oblasti.

Význam a vlastnosti fluoridů

Koncentrace fluoridů v povrchových vodách bývá obvykle malá a činí jen setiny až desetiny mg/l. To se týká i většiny podzemních vod. Karlovarské minerální vody obsahují průměrně asi 2 mg/l a v mořské vodě je kolem 1,3 mg/l. Fluor má ve vodách zvláštní hygienický význam zejména ze stomatologického hlediska.

Potrava je na fluor poměrně chudá s výjimkou čaje, mořských ryb a některé zeleniny. Potřeba fluoru pro lidský organismus by proto měla být kryta především fluoridy v pitné vodě.

Zdravotní poruchy se mohou dostavit jak při nedostatku, tak i při nadbytku fluoridů v pitné vodě.Větší koncentrace fluoridů způsobují chronické onemocnění zvané fluoróza, které se projevuje skvrnami na zubech a v těžkých případech i změnami v kostech jako je kalcifikace a osteoskleróza.

Proto vyhl. 376/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly limituje koncentraci fluoridů v pitné vodě hodnotou 1,5 mg/l. Protože vliv fluoridů na lidské zdraví závisí na množství vody, kterou člověk vypije, doporučuje Světová zdravotnická organizace optimální koncentrace fluoridů v pitné vodě odstupňované podle ročního průměru maximálních denních teplot vzduchu pro střední Evropu v rozmezí 0,8 až 1,5 mg/l.

Fluoridování vody doporučila Světová zdravotnická organizace v roce 1969 pro všechny členské státy.

Léčebné lázně Bohdaneč

Léčebné lázně Bohdaneč

Léčebné lázně Bohdaneč leží v nádherném prostředí polabské nížiny, vzdálené pouhých 8 km od Pardubic. Místní lázeňské domy jsou obklopené spoustou zeleně, nabízejí kryté kolonády, vlídné prostředí a čistý vzduch přispívají k nezapomenutelnému zážitku každého návštěvníka lázní.
Dokonalé potěšení

Dokonalé potěšení

Dopřejte si pětidenní pobyt s prvotřídní péčí, který pro Vás připravili v Lázních Bohdaneč. Zapomeňte na chvíli na všední starosti a přijeďte si odpočinout do bohdanečských lázní.